راهنمای فعالسازی Java Script در مرور گرها

در صورتيكه قادر به مشاهده صفحات ما نيستيد :

 1. ممكن است مرورگر شما قادر به پشتيباني روتينهاي JavaScript نباشد.در اينصورت به شما توصيه مي كنيم از Internet Explorer 5.0 يا بالاتر و يا از Netscape 6.0 استفاده نماييد.
 2. - JavaScript در مرورگر شما غير فعال است.

براي فعال كردن JavaScript مرورگر خود دستورات زير را بكار بنديد:

براي Internet Explorer 5.0 و بالاتر :

 1. از منوي Tools گزينه Internet Options را انتخاب كنيد.
 2. به بخش Security برويد.
 3. در پايين اين صفحه Custom Level را كليك كنيد.
 4. در صفحه جديد پايين برويد تا به بخش Scripting برسيد.
 5. در ذيل اين بخش گزينه Enable را در سه بخش Active Scripting و Allow paste operation via script و Scripting of Java applets انتخاب كنيد.
 6. در پايان OK را كليك كنيد.

براي  Mozilla Firefox 1.5 و بالاتر :

 1. از منوي Tools گزينه  Options را انتخاب كنيد.
 2. به بخش Content  در منوی بالای این صفحه برويد.
 3. گزینه Enable JavaScript را در صورتی که غیر فعال است ، فعال کنید.
 4. در پايان OK را كليك كنيد.

براي Netscape 6.x :

 1. از منوي Edit گزينه Preferences را انتخاب كنيد.
 2. روي Advanced كليك كنيد.
 3. در ذيل اين بخش Enable JavaScript for Navigator را علامت بزنيد.
 4. در پايان OK را كليك كنيد.

براي Netscape 4.x :

 1. از منوي Edit گزينه Preferences را انتخاب كنيد.
 2. روي Advanced كليك كنيد.
 3. در ذيل اين بخش Enable JavaScript را علامت بزنيد.
 4. در پايان OK را كليك كنيد.

In order to view Google ads on a website, you will need to have JavaScript enabled in your browser. To do so, please follow the instructions below:

Internet Explorer (6.0)

 1. Select 'Tools' from the top menu
 2. Choose 'Internet Options'
 3. Click on the 'Security' tab
 4. Click on 'Custom Level'
 5. Scroll down until you see section labled 'Scripting'
 6. Under 'Active Scripting', select 'Enable' and click OK

Netscape Navigator (4.8)

 1. Select 'Edit' from the top menu
 2. Choose 'Preferences'
 3. Choose 'Advanced'
 4. Choose 'Scripts & Plugins'
 5. Select the 'Enable JavaScript' checkbox and click OK

Mozilla Firefox (1.0)

 1. Select 'Tools' from the top menu
 2. Choose 'Options'
 3. Choose 'Web Features' from the left navigation
 4. Select the checkbox next to 'Enable JavaScript' and click OK

Mozilla Firefox (1.5)

 1. Select 'Tools' from the top menu
 2. Choose 'Options'
 3. Choose 'Content' from the top navigation
 4. Select the checkbox next to 'Enable JavaScript' and click OK

Apple Safari (1.0)

 1. Select 'Safari' from the top menu
 2. Choose 'Preferences'
 3. Choose 'Security'
 4. Select the checkbox next to 'Enable JavaScript'

   

 
 
© Copyright 2017 sanjesh.org