برنامه زمانی روند پرتال اینترنتی ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای دریافت اطلاعات رشته های تحصیلی سال 1393

ردیف   اقدام کننده دکترای تخصصی 93 کارشناسی ارشد 93 سراسری 93
  شروع  پایان   شروع   پایان شروع   پایان
1 آغاز ورود اطلاعات کاربران دانشگاه ها و موسسات دانشگاه ها و موسسات ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
2 بررسی کنترل اولیه اطلاعات وارد شده توسط دانشگاه سازمان سنجش ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
3 بررسی مجوز و شرایط رشته های درخواستی دانشگاه ها دفتر گسترش ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
4 امکان مشاهده نتایج بررسی دفتر گسترش توسط دانشگاه. دانشگاه ها، سازمان سنجش، دفتر گسترش ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱
5 تهیه پیش نویس دفترچه راهنما و ارسال به واحدهای مرتبط جهت اظهار نظر سازمان سنجش ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
6 بستن پرتال و دریافت اطلاعات سازمان سنجش ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸

   
 

© Copyright 2017 sanjesh.org